PRZETARGI


30.04.2019 r.


Przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 180, telefon 44 646 – 83 – 70, ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na pierwszeństwo zawarcia umowy ustanawiającej prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Doroszewskiego 6 bl.4 m. 30 / trzy pokoje + kuchnia / o powierzchni użytkowej 63,67 m2, IV piętro. Lokal do remontu. Cena wywoławcza wynosi 155.000,00 zł.

 

Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 24.05.2019 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Słowackiego 180 ( klatka III – sala konferencyjna ) o godz. 1000

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne oraz prawne, które do dnia 22.05.2019 r. wpłacą wadium na konto Spółdzielni nr PKO BP 92 1020 3916 0000 0102 0021 9303 w wysokości 8000,00 zł i okażą dowód wpłaty przed rozpoczęciem przetargu /pokój nr 9 - siedziba Spółdzielni/.

 

Wadium ulega przepadkowi jeżeli uczestnik który przetarg wygrał w terminie 30 dni od daty przetargu nie wniósł całej zaoferowanej kwoty lub nie zawarł ze Spółdzielnią w tym terminie umowy na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu.

 

 

Lokal mieszkalny można oglądać w dniu 15.05.2019 r. w godz. 900 – 1100 oraz w dniu 21.05.2019 r. w godz. 1500 – 1700.

 

Zasady przetargu do wglądu w dziale członkowsko-mieszkaniowym Spółdzielni /pokój 9/.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Słowackiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników przetargu.

 

 

 

08.04.2019 r.

Przetarg na wykonanie robót związanych z dopciepleniem budynków.

 

   Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza przetarg na wykonanie robót związanych z dociepleniem 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych zarządzanych przez Spółdzielnię :

 

Budynki 5-cio kondygnacyjne:
L. p. Adres: blok/ulica 
1.    Bl. 34 ul. Kostromska 47A  - ilość klatek 2
2.    Bl. 35 ul. Kostromska 49  - ilość klatek 3
3.    Bl. 36 ul. Szkolna 65  - ilość klatek 4
4.    Bl. 36A ul. Szkolna 65A  - ilość klatek 1


Budynek 11-sto kondygnacyjny:
5.    Bl. 71 ul. J. Słowackiego 154/158  - ilość klatek 3

 

Termin wykonania zamówienia : do 31.10.2019 r.

 

Z dokumentacją przetargową można zapoznawać się w siedzibie Spółdzielni Dział Administracji pokój nr19 tel. 44/646-84-09 od dnia 15.04.2019 codziennie w godzinach poniedziałek – piątek 800 – 1400.
Dział ten udziela również bliższych informacji dotyczących przedmiotu przetargu.
Osoba uprawniona do kontaktów Pan Arkadiusz Król – inspektor nadzoru.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „DOCIEPLENIA 19” w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 3 w terminie do dnia 26.04. 2019 r. do godz. 1300.

 

Wykonawca może złożyć ofertę na wykonanie robót dociepleniowych jednego lub dowolnej ilości budynków stosownie do ich wykazu podanego przez Zamawiającego.

Szczegółowe wymogi ofert określają specyfikacje istotnych warunków zamówienia na każdy budynek , które można otrzymać w Dziale Administracji pokój nr 19.
Ustala się termin otwarcia ofert na dzień 29.04.2019 r. godz. 1200 w siedzibie Spółdzielni.
Termin związania oferenta ofertą wynosi 60 dni od daty terminu do złożenia oferty.

 

Ustala się wadium w wysokości : 10 000,00 zł na poszczególny budynek.

Wadium należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni w PKO BP Piotrków Trybunalski nr 92 1020 3916 0000 0102 0021 9303 oddzielnie na każdy budynek w terminie do dnia 25.04.2019 r. do godz. 1400 włącznie. Uznaje się, że wadium zostało wniesione w terminie , o ile wpłata wpłynęła na to konto w zakreślonym wyżej terminie.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta lub odstąpienia od przetargu bez podawania przyczyn. Przetarg może być również unieważniony bez wybrania którejkolwiek oferty, jeżeli realizacja przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Spółdzielni z przyczyn, których nie można było przewidzieć lub cena wybranej oferty przekracza wyznaczone przez Spółdzielnię środki finansowe na realizację danych robót .