PRZETARGI


03.04.2017 r.

Przetarg na wykonanie robót związanych z dociepleniem budynków mieszkalnych.

 

   Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza przetarg na wykonanie robót związanych z dociepleniem 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych zarządzanych przez Spółdzielnię :

 

Budynki 5-cio kondygnacyjne:

L. p.   Adres: blok/ulica                      
1.      Bl. 26 ul. Kotarbińskiego 12        Ilość kl.3
2.      Bl. 27 ul. Kotarbińskiego 12A     Ilość kl.5
3.      Bl. 31 ul. Rudnickiego 3               Ilość kl.5
4.      Bl. 32 ul. Rudnickiego 1               Ilość kl.2
5.      Bl. 45 ul. Paderewskiego 1         Ilość kl.3
6.      Bl. 50 ul. Paderewskiego 2         Ilość kl.3

 

Termin wykonania zamówienia : do 31.10.2017 r.

 

Z dokumentacją przetargową można zapoznawać się w siedzibie Spółdzielni Dział Administracji pokój nr 19 tel. 44/646-84-09 od dnia 10.04.2017 codziennie w godzinach poniedziałek – piątek: 800 – 1400.

 

Dział ten udziela również bliższych informacji dotyczących przedmiotu przetargu.
Osoba uprawniona do kontaktów Pan Arkadiusz Król – inspektor nadzoru.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „DOCIEPLENIA 17” w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 1 w terminie do dnia 21.04. 2017 r. do godz. 1300.

 

Szczegółowe wymogi ofert określają specyfikacje istotnych warunków zamówienia na każdy budynek , które można otrzymać w Dziale Administracji pokój nr 19.

Ustala się termin otwarcia ofert na dzień 25.04.2017 r. godz. 1200 w siedzibie Spółdzielni.

 

Termin związania oferenta ofertą wynosi 30 dni od daty terminu do złożenia oferty.

 

Ustala się wadium w wysokości : 10 000,00 zł na poszczególny budynek ,

Wadium należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni w PKO BP Piotrków Trybunalski nr 92 1020 3916 0000 0102 0021 9303 oddzielnie na każdy budynek w terminie do dnia 20.04.2017 r. do godz. 1400 włącznie. Uznaje się, że wadium zostało wniesione w terminie , o ile wpłata wpłynęła na to konto w zakreślonym wyżej terminie.

 

Przetarg ograniczony jest wyłącznie do firm z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta lub odstąpienia od przetargu bez podawania przyczyn. Przetarg może być również unieważniony bez wybrania którejkolwiek oferty, jeżeli realizacja przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Spółdzielni z przyczyn, których nie można było przewidzieć lub cena wybranej oferty przekracza wyznaczone przez Spółdzielnię środki finansowe na realizację danych robót .

27.02.2017 r.

Przetarg na wykonanie usługi remontowej, polegającej na dostawie i montażu stolarki okiennej.

 

  Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza przetarg na wykonanie usługi remontowej, polegającej na dostawie i montażu stolarki okiennej typowej PCV, w liczbie około 500 szt. w 2017 r. (wymienianych sukcesywnie w ciągu roku) w zasobach mieszkalnych Spółdzielni, wg zestawienia typów okien i zestawów przedstawionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony, natomiast w zleceniach do umowy będą zawarte zakres robót i termin wykonania.

Okres realizacji planowanych robót na 2017 r. – do dnia 30.11.2017 r.

 

Z dokumentacją przetargową można zapoznawać się w siedzibie Spółdzielni Dział Administracji pokój nr 21 tel. 44/646-84-09 codziennie w godzinach poniedziałek – piątek.: 800 – 1400.
Dział ten udziela również bliższych informacji dotyczących przedmiotu przetargu.
Osoba uprawniona do kontaktów Pan Arkadiusz Król; Pan Leszek Banaszczyk.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Przetarg stolarka okienna” w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 17.03.2017 r. do godz. 1300.

 

Szczegółowe wymogi ofert określają specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz specyfikacja techniczna, które można otrzymać w Dziale Administracji pokój nr 21.
Ustala się termin otwarcia ofert na dzień 20.03.2017 r. godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni.

 

Termin związania oferenta ofertą wynosi 30 dni od daty terminu do złożenia oferty.

 

Ustala się wadium w wysokości : 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

 

Wadium należy wpłacić w pieniądzach w kasie lub na konto Spółdzielni w PKO BP oddział Piotrków Tryb. nr 92 1020 3916 0000 0102 0021 9303 w terminie do dnia 16.03.2017 r. włącznie. W przypadku dokonania wpłaty wymaganego wadium w drodze wpłaty na konto Spółdzielni uznaje się, że wadium zostało wniesione w terminie , o ile wpłata wpłynęła na to konto w zakreślonym wyżej terminie .

 

Przetarg ograniczony jest wyłącznie do firm z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

Ustala się następujące kryteria oceny ofert i ich wagę: cena, okres udzielonej gwarancji, termin płatności, referencje.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn.