AKTUALNOŚCI


11.12.2019 r.

Dnia 24.12.2019 r. (wtorek) Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Słowackiego będzie nieczynna.

06.11.2019 r.

Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w 2019 r. zrealizowano termomoderniację budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy dofinansowaniu z pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:
- ul. Kostromska 47A bl. 34,
- ul. Kostromska 49 bl. 35,
- ul. Szkolna 65 bl. 36,
- ul. Szkolna 65A bl. 36A,

- ul. Słowackiego 154/158 bl. 71.07.11.2018 r.

Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w 2018 r. zrealizowano termomoderniację budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy dofinansowaniu z pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:
- ul. Paderewskiego 3 bl. 46, 

- ul. Paderewskiego 4 bl. 49, 

- ul. Paderewskiego 5 bl. 47,

- ul. Paderewskiego 6 bl. 48,

- ul. Słowackiego 178 bl. 51,
- ul. Słowackiego 160/162 bl. 70.

 

 

Komunikat Zarządu Spółdzielni.

  

  W związku z wejściem RODO - Unijnego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dniem 25.05.2018r., aby otrzymać możliwość uzyskania informacji dot. lokalu należy zgłosić się do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej Słowackiego mieszczącej się przy ul. Słowackiego 180 do pokoju nr 9 do działu członkowsko – mieszkaniowego po indywidualny numerze klienta. Zostanie on wydany wyłącznie właścicielowi lokalu za okazaniem dowodu tożsamości.

                         

                                                                                                                                                        ZARZĄD
                                                                                                                                         Spółdzielni Mieszkaniowej
                                                                                                                                           im. Juliusza Słowackiego

22.05.2018 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

 

   Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. uprzejmie informuje, że z dniem 25 maja 2018r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UEL 119,s.1).
   W związku z powyższym przesyłamy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Spółdzielnię:

 

1. Administrator danych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. ul. Słowackiego 180, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 006578/18/411, NIP 771 000 80 32, REGON 000865007.
Dane kontaktowe do Spółdzielni – administratora: nr telefonu 44 646 78 50, 44 646 83 07 

email: smjs@pro.onet.pl

 

2. Kategorie danych osobowych.
Spółdzielnia przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych:
- dane identyfikacyjne,
- dane adresowe,
- dane kontaktowe.

 

3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne.
Dane osobowe osób posiadających tytuły do lokali mieszkalnych będą przetwarzane przez Spółdzielnię w następujących celach:
1/ realizacja obowiązku i prawa wynikającego z przepisów prawa spółdzielczego (art.30 Ustawy z 16.IX.1982r. P.S. – Dz.U.2017 poz.1560) – tj. prowadzenie rejestru członkowskiego i dokumentacji członkowskiej zawierającej imiona i nazwiska, wysokość zadeklarowanych udziałów, wysokość wniesionych wkładów oraz zmiany tych danych (podstawa prawna art.6 ust.1 lit.c Rozporządzenia RODO);
2/ realizacja obowiązku wynikającego z art.4ust.41 ustawy z dnia 15.XII.2000r. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. tj. 2013 poz.1222) polegająca na prowadzeniu ewidencji i rozliczeniu przychodów i kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości przypadających na lokale członków i najemców Spółdzielni oraz eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami § 135 Statutu Spółdzielni (podstawa prawna art.6 ust.1 lit.c Rozporządzenia RODO);
3/ realizacja obowiązku wynikającego z art.61 ustawy z dnia 15.XII.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. tj 2013 poz.1222 z późniejszymi zmianami) polegająca na usuwaniu awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniu szkody w lokalu członka Spółdzielni lub użytkownika lokalu ( podstawa prawna art.6 ust.1c Rozporządzenia RODO);
4/ realizacja i wykonanie umów najmu zawartych ze Spółdzielnią, których Państwo są stroną w szczególności umowy lokalu, korytarzy na cele mieszkaniowe, najmu dodatkowej komórki lokatorskiej, miejsca parkingowego (podstawa prawna art.6 ust.1 lit.b Rozporządzenia RODO);
5/ realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółdzielnię polegających na dochodzeniu przez Spółdzielnię roszczeń z tytułu zaległych opłat za lokale mieszkalne i użytkowe (podstawa prawna art.6 ust.1 lit.f Rozporządzenia RODO);
6/ zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów polegających na archiwowaniu danych dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółdzielni (Administratora) (podstawa prawna art.6 ust.1 lit.f Rozporządzenia RODO);

 

4. Okres przechowywania danych.
1/ Dane osobowe przetwarzane przez Spółdzielnię w związku z posiadanym przez Państwa prawem do samodzielnego lokalu przechowywane będą przez okres w jakim przysługuje Państwu prawo do lokalu w Spółdzielni oraz przez okres nie dłuższy niż 50 lat po ustaniu w/w prawa w zakresie dokumentów członkowskich oraz przez okres wynikający z UOR dla dokumentów rozliczeniowych i finansowych.

2/ W przypadku umowy najmu zawartej ze Spółdzielnią, której Państwo są stroną dane osobowe przechowywane będą przez okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową czyli przez okres 5 lat od końca roku, w którym wygasła umowa najmu.
3/ W zakresie celów o których mowa w pkt.3 ppkt.5 i 6 przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółdzielni stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

5. Kategoria odbiorców danych.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wymienionych w pkt.3 dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Odbiorcami Państwa danych mogą być:
a/ Unisoft Sp. z o.o. z siedzibą: 81-368 Gdynia ul. Pułaskiego 8 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000140627, NIP 5860103541;( obsługa zintegrowanego systemu informatycznego);
b/ Generali T.U.S.A. z siedzibą: 02-676 Warszawa ul. Postępu 15B, REGON 016029008, NIP 5262349108; (ubezpieczyciel mienia Spółdzielni);
c/ podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Spółdzielni na podstawie zawartej ze Spółdzielnią umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające),
d/ podmioty współpracujące ze Spółdzielnią na podstawie odpowiednich umów obejmujących zadania z zakresu: robót budowlanych i konserwacyjnych wymaganych przepisami prawa w zakresie badań stanu technicznego budynku, usług poligraficznych, prawnych i księgowych.

 

6. Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z rozporządzeniem przysługuje Państwu:
a/ prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii na podstawie Rozporządzenia,
b/ prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych, na podstawie art.16 Rozporządzenia,
c/ prawo do usunięcia danych na podstawie art.17 Rozporządzenia,
d/ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie art.21 Rozporządzenia,
e/ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018r. do GIODO, po tej dacie do organu będącego jego następcą).

 

7. Informacja o wymogu (dobrowolności podania danych).
Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z art.30 ustawy Prawo Spółdzielcze (tj. Dz.U. 2017 poz.1560) oraz art.4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. tj.2013 poz.1222 z późniejszymi zmianami).
Podanie danych ma charakter dobrowolny tylko w przypadku zawierania umowy najmu ze Spółdzielnią
ale ich podanie jest warunkiem koniecznym zawarcia i wykonania w/w umowy.

 

8. Klauzula informacyjna.
Wszelkie dokumenty rozliczeniowe i informacyjne wychodzące ze Spółdzielni opatrzone będą klauzulą o brzmieniu:

„Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych oraz obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa na podstawie art.6 ust.1 lit.c ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r. (RODO) oraz ustawy Prawo spółdzielcze i Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.”

 

                                                                                                                                          ZARZĄD 

                                                                                                                           Spółdzielni Mieszkaniowej 

                                                                                                                            im. Juliusza Słowackiego 

 

 

[pobierz] 0.4 MB informacja o przetwarzaniu danych

27.04.2018 r. 

Odczyty i wymiana kapilar za sezon grzewczy 2017/2018.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Słowackiego informuje, że w dniach 07.05.2018r.-30.05.2018r. przeprowadzony będzie odczyt i wymiana kapilar za sezon grzewczu 2017/2018. W związku z tym prosimy o udostępnienie mieszkań w w/w terminie.

 

Nieudostępnienie mieszkania do odczytu spowoduje rozliczenie c.o. jak dla mieszkania nieopomiarowanego zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów energii cieplnej.

 

Dokładny termin odczytu dla każdego budynku zostanie podany odrębnym ogłoszeniem w każdym budynku.

 

Spółdzielnia ponadto informuje, że za odczyt podzielników kosztów po terminie wskazanym w ogłoszeniu dla danego budynku będzie pobierana opłata w wysokości 20 zł od podzielnika.

01.12.2017 r.

Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w 2017 r. zrealizowano termomoderniację następujących budynków mieszkalnych przy dofinansowaniu z pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

- ul. Rudnickiego 3 bl. 31,

- ul. Rudnickiego 1 bl. 32,
- ul. Paderewskiego 1 bl. 45,
- ul. Paderewskiego 2 bl. 50,

- ul. Kotarbińskiego 12 bl. 26, 

- ul. Kotarbińskiego 12A bl. 27

30.12.2016 r.

Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w 2016 r. zrealizowano termomoderniację następujących budynków mieszkalnych przy dofinansowaniu z pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:
- ul. 9 Maja 6 bl. 66,
- ul. 9 Maja 4 bl. 67,

- ul. 9 Maja 2 bl. 68,

- ul. 9 Maja 5 bl. 73,

- ul. Słowackiego 164/168 bl. 69,

- ul. Słowackiego 184 bl. 54,

- ul. Plater 4A bl. 8A, 

- ul. Plater 4B bl. 8B. 

 

[pobierz] 1.7 MB List ZRSM RP

List polustracyjny Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w związku z przeprowadzoną lustracją pełną działalności Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego za okres 01.01.2013 r. - 31.12.2015 r.  

06.11.2015 r.

Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w 2015 r. zrealizowano termomodernizację następujących budynków mieszkalnych przy dofinansowaniu z pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

- ul. Plater 7A bl. 1,

- ul. Plater 5 bl. 2,

- ul. Plater 3 bl. 5,

- ul. Prusa 4 bl. 18,

- ul. 9 Maja 12 bl. 6,

- ul. 9 Maja 8 bl. 65,

- ul. Kostromska 66 bl. 22,

- ul. Kostromska 64 bl. 26.

03.12.2014 r.

Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w 2014 r. zrealizowano termomodernizację następujących budynków mieszkalnych przy dofinansowaniu z pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

- ul. Plater 3A bl. 3,

- ul. Belzacka 95 bl. 4,

- ul. 9 Maja 14 bl. 7,

- ul. Kostromska 62 bl. 23,

- ul. Kostromska 62A bl. 24,

- ul. Kostromska 64A bl. 25.

24.04.2014 r.

Zmiany w Regulaminie rozliczania kosztów …

   Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że Rada Nadzorcza Spółdzielni zgodnie z postulatami Naszych mieszkańców uchwałą nr 8 z dnia 26.03.2014 r. wprowadziła zmiany w Regulaminie rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości (dawnej gospodarki zasobami mieszkaniowymi) oraz zasad ustalania opłat za używanie lokali oraz opłat na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości (dawniej GZM).

   Wprowadzone zmiany dotyczą zasad rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczonej do lokali mieszkalnych dla celów centralnego ogrzewania i umożliwiają dokonywanie w trakcie sezonu grzewczego kontrolnych niezapowiedzianych odczytów, bez uprzedniego informowania osób korzystających z lokalu. W przypadku nieudostępnienia lokalu do odczytu kontrolnego lub uniemożliwienia dokonania takiego odczytu lokal w danym sezonie grzewczym będzie rozliczony na zasadach dotyczących lokali nieopomiarowanych.

05.09.2013 r.

Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych.                     

   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Słowackiego 144 (bud.201), Słowackiego 172 (bud.202) i Słowackiego 186/188 (bud.203) została wykonana przy dofinansowaniu z pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wysokość dofinansowania wyniosła:

- ul. Słowackiego 144 bud. 201          - 873.424,00 zł, 

- ul. Słowackiego 172 bud. 202          - 839.487,00 zł,

- ul. Słowackiego 186/188 bud. 203    - 833,298,00 zł.