WALNE ZGROMADZENIE


PROTOKÓŁ PO WALNYM ZGROMADZENIU Z DNIA 19.03.2019 R.

[pobierz] 7.9 MB Protokół z Walnego Zgromadzenia

Protokół z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19.03.2019 r.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 19.03.2019 R.

[pobierz] 0.2 MB Uchwała nr 1

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19.03.2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. za 2018 rok.

[pobierz] 1.4 MB Uchwała nr 2

Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19.03.2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok.

[pobierz] 0.2 MB Uchwała nr 3

Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19.03.2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego za 2018 rok.

[pobierz] 0.2 MB Uchwała nr 4

Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19.03.2019 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim - Panu Władysławowi Michalak za rok 2018.

[pobierz] 0.2 MB Uchwała nr 5

Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19.03.2019 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim - Panu Adamowi Laszczyk za rok 2018.

[pobierz] 0.7 MB Uchwała nr 6

Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19.03.2019 r. w sprawie: zmiany w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim.

[pobierz] 1.2 MB Uchwała nr 7

Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19.03.2019 r. w sprawie: zatwierdzenia planowanych zamierzeń gospodarczych dociepleń budynków i określenie zasad finansowania na lata 2019-2022.

[pobierz] 0.3 MB Uchwała nr 8

Uchwała nr 8 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19.03.2019 r. w sprawie: zatwierdzenia zasad finansowania przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności dla lokali stanowiących mienie Spółdzielni.

L.dz./ 500 /2019

26.02.2019 r. 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. działając na podstawie § 73 ust.1 i § 74 Statutu Spółdzielni uprzejmie zawiadamia, iż zgodnie z uchwałą nr 7 Zarządu z dnia 25.02.2019r. zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego na dzień 19.03.2019r. (wtorek) na godz. 1630.
Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 114/118 (aula).

 

Proponowany porządek obrad:
1/ Otwarcie obrad.
2/ Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3/ Przyjęcie porządku obrad.
4/ Wybór komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
5/ Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia z 2018 roku.
6/ Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w zakresie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
7/ Wystąpienia zaproszonych gości.
8/ Sprawozdanie rzeczowo - finansowe Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego za 2018 rok.
9/ Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego za 2018 rok.
10/ Omówienie zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego.
11/ Omówienie planowanych zamierzeń gospodarczych na lata 2019 – 2022.
12/ Dyskusja.
13/ Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2018 rok,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok,
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
- zatwierdzenia zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb.,
- zatwierdzenia planowanych zamierzeń gospodarczych dociepleń budynków i określenie zasad finansowania na lata 2019 – 2022,
- zatwierdzenia zasad finansowania przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności dla lokali stanowiących mienie Spółdzielni.
14/ Zamknięcie obrad.

 

Informujemy, że z materiałami objętymi porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia w tym z protokołem obrad Walnego Zgromadzenia odbytym w 2018 roku można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni w Piotrkowie Tryb.
ul. Słowackiego 180 - sekretariat
w godz. 730 – 1530 poniedziałek, środa, czwartek
w godz. 800 – 1700 wtorek
w godz. 730 – 1430 piątek
począwszy od dnia 05.03.2019r.
Z materiałami dotyczącymi pkt. 8, 9 porządku obrad można również zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni: www.smjs.com.pl

 

Mandaty członkom Spółdzielni przybyłym na Walne Zgromadzenie wydawane będą po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość ( brak dokumentu potwierdzającego tożsamość uniemożliwi wzięcie udziału w obradach).

 

                                                                                                    Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
                                                                                                  im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb.

[pobierz] 0.4 MB Zawiadomienie

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu - wersja PDF

DOKUMENTY DO WALNEGO ZGROMADZENIA W 2019 R.

[pobierz] 9.5 MB Sprawozdanie z działalności za 2018 r.

Sprawozdanie z działalności Spółdzieni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim w 2018 roku.

[pobierz] 2.0 MB Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzieni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim w 2018 roku.

[pobierz] 2.2 MB Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018r.
[pobierz] 1.2 MB Aktywa - bilans na dzień 31.12.2018 r.
[pobierz] 0.9 MB Pasywa - bilans na dzień 31.12.2018 r.
[pobierz] 0.8 MB Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

[pobierz] 2.2 MB Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Członków i Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim

PROTOKÓŁ PO WALNYM ZGROMADZENIU Z DNIA 06.03.2018 R.

[pobierz] 2.4 MB Protokół z Walnego Zgromadzenia

Protokół z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 06.03.2018 r.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 06.03.2018 R.

[pobierz] 0.1 MB Uchwała nr 1

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 06.03.2018 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. za 2017 rok.

[pobierz] 0.7 MB Uchwała nr 2

Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 06.03.2018 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok.

[pobierz] 0.1 MB Uchwała nr 3

Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 06.03.2018 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego za 2017 rok.

[pobierz] 0.1 MB Uchwała nr 4

Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 06.03.2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim - Panu Władysławowi Michalak za rok 2017.

[pobierz] 0.1 MB Uchwała nr 5

Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 06.03.2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim - Panu Adamowi Laszczyk za rok 2017.

[pobierz] 3.2 MB Uchwała nr 6

Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 06.03.2018 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim.

[pobierz] 1.6 MB Uchwała nr 7

Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 06.03.2018 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim.

[pobierz] 0.7 MB Uchwała nr 8

Uchwała nr 8 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 06.03.2018 r. w sprawie: zatwierdzenia planowanych zamierzeń gospodarczych dociepleń budynków i określenie zasad finansowania na lata 2018-2022.

L.dz./514/2018                                                                                                                                            19.02.2018r.


ZAWIADOMIENIE
W SPRAWIE UZUPEŁNIENIA PORZĄDKU OBRAD

 

   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. działając na podstawie § 75 ust.5 Statutu Spółdzielni informuje, że na jego wniosek porządek obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 marca 2018 r. uzupełniony został o sprawę dotyczącą zamierzeń gospodarczych Spółdzielni na lata 2018 – 2022 (termomodernizacja).

 

Uzupełnienie realizacji porządku obrad uzasadnione jest wnioskami członków w przedmiocie tych zamierzeń gospodarczych.

 

W dotychczasowym porządku obrad zamieszcza się: 

pkt.11a/ Omówienie planowanych zamierzeń gospodarczych na lata 2018- 2022 a w pkt.13 dodaje się tiret 7 – zatwierdzenia planowanych zamierzeń gospodarczych dociepleń budynków i określenie zasad finansowania na lata 2018 – 2022.

 

Uzupełniony porządek obrad jest następujący:
1/ Otwarcie obrad.
2/ Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3/ Przyjęcie porządku obrad.
4/ Wybór komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
5/ Przyjęcie protokołów z obrad Walnego Zgromadzenia z 2017 roku.
6/ Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w zakresie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
7/ Wystąpienia zaproszonych gości.
8/ Sprawozdanie rzeczowo - finansowe Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego za 2017 rok.
9/ Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego za 2017 rok.
10/ Omówienie zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego.
11/ Omówienie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego.
11a/ Omówienie planowanych zamierzeń gospodarczych na lata 2018 – 2022.
12/ Dyskusja.
13/ Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2017 rok,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok,
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
- zatwierdzenia zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb.,
- przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb.
- zatwierdzenia planowanych zamierzeń gospodarczych dociepleń budynków i określenie zasad
finansowania na lata 2018 – 2022.
14/ Zamknięcie obrad.

 

Termin Walnego Zgromadzenia i miejsce jego odbycia nie ulegają zmianie.

 

                                                                                                                   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
                                                                                                                 im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb.

L.dz./320/2018

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. działając na podstawie § 73 ust.1 i § 74 Statutu Spółdzielni uprzejmie zawiadamia, iż zgodnie z uchwałą nr 8 Zarządu z dnia 23.01.2018r. zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego na dzień 06.03.2018r. (wtorek) na godz. 1630.
Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 114/118 (aula).

 

Proponowany porządek obrad:
1/ Otwarcie obrad.
2/ Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3/ Przyjęcie porządku obrad.
4/ Wybór komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
5/ Przyjęcie protokołów z obrad Walnego Zgromadzenia z 2017 roku.
6/Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w zakresie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
7/ Wystąpienia zaproszonych gości.
8/ Sprawozdanie rzeczowo - finansowe Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego za 2017 rok.
9/ Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego za 2017 rok.
10/ Omówienie zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego.
11/ Omówienie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego.
12/ Dyskusja.
13/ Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2017 rok,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok,
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
- zatwierdzenia zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb.,
- przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb.
14/ Zamknięcie obrad.

 

Informujemy, że: z materiałami objętymi porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia w tym z protokołami obrad Walnego Zgromadzenia odbytymi w 2017 roku można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni w Piotrkowie Tryb. ul. Słowackiego 180 - sekretariat
w godz. 730 – 1530 poniedziałek, środa, czwartek
w godz. 800 – 1700 wtorek
w godz. 730 – 1430 piątek
począwszy od dnia 14.02.2018r.

Z materiałami dotyczącymi pkt. 8, 9 porządku obrad można również zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni: www.smjs.com.pl

 

Mandaty członkom Spółdzielni przybyłym na Walne Zgromadzenie wydawane będą po okazaniu zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość (brak dokumentu potwierdzającego tożsamość uniemożliwi wzięcie udziału w obradach).

 

                                                                                                                       Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
                                                                                                                     im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb.

 

DOKUMENTY DO WALNEGO ZGROMADZENIA W 2018 R.

[pobierz] 3.5 MB Sprawozdanie z działalności za 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Spółdzieni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim w 2017 roku.

[pobierz] 0.7 MB Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzieni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim w 2017 roku.

[pobierz] 0.7 MB Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017r.
[pobierz] 0.6 MB Aktywa - bilans na dzień 31.12.2017 r.
[pobierz] 0.4 MB Pasywa - bilans na dzień 31.12.2017 r.
[pobierz] 0.4 MB Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

[pobierz] 0.4 MB Zestawienie zmian w funduszu własnym za rok 2017
[pobierz] 0.5 MB Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim

PROTOKOŁY PO WALNYM ZGROMADZENIU W 2017 R. 

[pobierz] 3.3 MB Protokół z I części Walnego Zgromadzenia

Protokół z I części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. (osiedle I ) z dnia 19.06.2017 r.

[pobierz] 2.9 MB Protokół z II części Walnego Zgromadzenia

Protokół z II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. (osiedle II i III ) z dnia 20.06.2017 r.

[pobierz] 0.9 MB Protokół z posiedzenia

Protokół z posiedzenia przewodniczących i sekretarzy I i II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. odbytego w dniu 03.07.2017 r.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE ODBYTE W DWÓCH CZĘŚCIACH W DNIACH 19-20.06.2017 R.

[pobierz] 0.3 MB Uchwała nr 1

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. odbytego w dwóch częściach: I część w dniu 19.06.2017 r., II część w dniu 20.06.2017 r. w sprawie: rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

[pobierz] 0.3 MB Uchwała nr 2

Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. odbytego w dwóch częściach: I część w dniu 19.06.2017 r., II część w dniu 20.06.2017 r. w sprawie: wyboru delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

[pobierz] 0.3 MB Uchwała nr 3

Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. odbytego w dwóch częściach: I część w dniu 19.06.2017 r., II część w dniu 20.06.2017 r. w sprawie: wyboru zastępcy delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

[pobierz] 0.3 MB Uchwała nr 4

Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. odbytego w dwóch częściach: I część w dniu 19.06.2017 r., II część w dniu 20.06.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. za 2016 rok.

[pobierz] 0.9 MB Uchwała nr 5

Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. odbytego w dwóch częściach: I część w dniu 19.06.2017 r., II część w dniu 20.06.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok.

[pobierz] 0.3 MB Uchwała nr 6

Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. odbytego w dwóch częściach: I część w dniu 19.06.2017 r., II część w dniu 20.06.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok.

[pobierz] 0.3 MB Uchwała nr 7

Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. odbytego w dwóch częściach: I część w dniu 19.06.2017 r., II część w dniu 20.06.2017 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim - Panu Władysławowi Michalak za rok 2016.

[pobierz] 0.3 MB Uchwała nr 8

Uchwała nr 8 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. odbytego w dwóch częściach: I część w dniu 19.06.2017 r., II część w dniu 20.06.2017 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim - Panu Adamowi Laszczyk za rok 2016.

[pobierz] 0.5 MB Uchwała nr 9

Uchwała nr 9 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. odbytego w dwóch częściach: I część w dniu 19.06.2017 r., II część w dniu 20.06.2017 r. w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2018-2019.

[pobierz] 0.9 MB Uchwała nr 10

Uchwała nr 10 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. odbytego w dwóch częściach: I część w dniu 19.06.2017 r., II część w dniu 20.06.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia planowanych zamierzeń gospodarczych dociepleń budynków i określenie zasad finansowania na lata 2017-2019.

DOKUMENTY DO POBRANIA

[pobierz] 0.1 MB Zgłoszenie kandydata do Rady Nazdorczej
[pobierz] 0.1 MB Oświadczenie kandydata do Rady Nazdorczej

DOKUMENTY DO WALNEGO ZGROMADZENIA W 2017 R.

[pobierz] 1.7 MB List polustracyjny ZRSM RP

List polustracyjny Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP (za okres 01.01.2013 r. - 31.12.2015 r.)

[pobierz] 2.1 MB Protokół z lustracji 2013-2015
[pobierz] 4.2 MB Sprawozdanie z działalności za 2016 r.

Sprawozdanie z działalności Spółdzieni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim w 2016 roku.

[pobierz] 0.5 MB Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzieni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim w 2016 roku.

[pobierz] 0.7 MB Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016r.
[pobierz] 8.1 MB Raport z badania sprawozdania finansowego

Raport z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 180 za rok obrotowy 2016

[pobierz] 0.6 MB Aktywa - bilans na dzień 31.12.2016 r.
[pobierz] 0.4 MB Pasywa - bilans na dzień 31.12.2016 r.
[pobierz] 0.4 MB Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2016 - 31.12.2016

[pobierz] 0.4 MB Zestawienie zmian w funduszu własnym za rok 2016

 

[pobierz] 0.5 MB Opinia Biegłego Rewidenta

Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim

PROTOKÓŁ PO WALNYM ZGROMADZENIU Z DNIA 08.04.2016 R.

[pobierz] 5.0 MB Protokół z Walnego Zgromadzenia

Protokół z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 08.04.2016 r.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 08.04.2016 R.

[pobierz] 1.3 MB Uchwała nr 1

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 08.04.2016 r. w sprawie: rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

[pobierz] 1.4 MB Uchwała nr 2

Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 08.04.2016 r. w sprawie: rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

[pobierz] 0.7 MB Uchwała nr 3

Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 08.04.2016 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. za 2015 rok.

[pobierz] 2.8 MB Uchwała nr 4

Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 08.04.2016 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału nadwyżki bilansowej za 2015 rok.

[pobierz] 0.7 MB Uchwała nr 5

Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 08.04.2016 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 rok.

[pobierz] 0.7 MB Uchwała nr 6

Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 08.04.2016 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim - Władysławowi Michalak za rok 2015.

 

[pobierz] 0.7 MB Uchwała nr 7

Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 08.04.2016 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim - Zbigniewowi Kołodziejczyk za rok 2015.

 

[pobierz] 1.4 MB Uchwała nr 8

Uchwała nr 8 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 08.04.2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

 

[pobierz] 1.3 MB Uchwała nr 9

Uchwała nr 9 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 08.04.2016 r. w sprawie: sporządzenia sprawozdania finansowego w sposób uproszczony zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. poz. 1333).

DOKUMENTY DO WALNEGO ZGROMADZENIA W 2016 R.

[pobierz] 4.4 MB Sprawozdanie z działalności za 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Spółdzieni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim w 2015 roku.

[pobierz] 0.2 MB Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzieni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim w 2015 roku.

[pobierz] 0.7 MB Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015r.
[pobierz] 6.5 MB Raport z badania sprawozdania finansowego

Raport z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 180 za rok obrotowy 01.01.2015 - 31.12.2015

[pobierz] 1.5 MB Aktywa - bilans na dzień 31.12.2015 r.
[pobierz] 2.1 MB Pasywa - bilans na dzień 31.12.2015 r.
[pobierz] 1.4 MB Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2015 - 31.12.2015

[pobierz] 2.2 MB Zestawienie zmian w kapitale własnym
[pobierz] 1.4 MB Rachunek przepływów pieniężnych
[pobierz] 0.3 MB Opinia Biegłego Rewidenta

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta dla Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim

PROTOKÓŁ PO WALNYM ZGROMADZENIU Z DNIA 06.03.2015 R.

[pobierz] 4.2 MB Protokół z Walnego Zgromadzenia

Protokół z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 06.03.2015 r.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 06.03.2015 R.  

[pobierz] 0.1 MB Uchwała nr 1

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 06.03.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim za 2014 rok.

[pobierz] 0.7 MB Uchwała nr 2

Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 06.03.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału nadwyżki bilansowej za 2014 rok.

[pobierz] 0.1 MB Uchwała nr 3

Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 06.03.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 rok.

[pobierz] 0.1 MB Uchwała nr 4

Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 06.03.2015 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim - Władysławowi Michalak za 2014 rok.

[pobierz] 0.1 MB Uchwała nr 5

Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 06.03.2015 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim - Zbigniewowi Kołodziejczyk za 2014 rok.

[pobierz] 0.5 MB Uchwała nr 10

Uchwała nr 10 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 06.03.2015 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim.

[pobierz] 0.7 MB Uchwała nr 11

Uchwała nr 11 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 06.03.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia planu realizacji dociepleń budynków i określenie zasad finansowania.

[pobierz] 0.3 MB Uchwała nr 12

Uchwała nr 12 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 06.03.2015 r. w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2015-2017.

DOKUMENTY DO WALNEGO ZGROMADZENIA W 2015 R.

 

[pobierz] 1.7 MB List polustracyjny ZRSM RP

List polustracyjny Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP (za okres 01.01.2010 r. - 31.12.2012 r.) 

[pobierz] 4.2 MB Sprawozdanie Zarządu za 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzieni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim w 2014 roku

.

[pobierz] 0.3 MB Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzieni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim za 2014 rok.

[pobierz] 0.6 MB Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014r.
[pobierz] 5.6 MB Raport z badania sprawozdania finansowego

Raport z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 180 za rok obrotowy 01.01.2014 - 31.12.2014

 

[pobierz] 0.4 MB Aktywa - bilans na dzień 31.12.2014 r.
[pobierz] 0.4 MB Pasywa - bilans na dzień 31.12.2014 r.
[pobierz] 0.4 MB Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2014 - 31.12.2014

[pobierz] 0.4 MB Zestawienie zmian w kapitale własnym
[pobierz] 0.4 MB Rachunek przepływów pieniężnych
[pobierz] 0.3 MB Opinia Biegłego Rewidenta

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta dla Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim

PROTOKOŁY PO WALNYM ZGROMADZENIU W 2014 R.

 

[pobierz] 3.7 MB Protokół z I części Walnego Zgromadzenia

Protokół z I części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim (osiedle II) w dniu 27.06.2014 r. 

[pobierz] 3.0 MB Protokół z II części Walnego Zgromadzenia

Protokół z II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim (osiedle I) w dniu 28.06.2014 r.

[pobierz] 3.0 MB Protokół z III części Walnego Zgromadzenia

Protokół z III części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim (osiedle III) w dniu 28.06.2014 r.